Obchodné podmienky internetového obchodu www.zmensvojetelo.sk

Čl. I
Úvodné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky sa riadia legislatívou SR a vzťahujú sa na kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom internetového obchodu na internetovej Webstránke www.zmensvojetelo.sk (ďalej aj „Internetový obchod“), pričom odoslaním objednávky Kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a v plnom rozsahu porozumel ich obsahu.

2. Tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a sú záväzné pre obe zmluvné strany kúpnej zmluvy.

3. Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva, ktorú uzatvára Predávajúci a Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, na predaj Služby výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie, najmä internetu, telefónu a elektronickej pošty (ďalej len „Kúpna zmluva“).

4. Kúpna zmluva sa spravuje predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a týmito obchodnými podmienkami upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii. Ak kupujúci nakupuje v súvislosti s podnikateľskou činnosťou (právnická osoba), kúpna zmluva sa spravuje  predovšetkým zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a týmito obchodnými podmienkami.

5. Predávajúcim je Spoločnosť Yorkie s.r.o. IČO: 46330631 DIČ: 2023325854 IČ DPH: SK2023325854 zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 28283/V so sídlom Matuškova 14/398 040 11 Košice-Západ (ďalej len „Predávajúci“), ktorý je zároveň prevádzkovateľom Internetovej Webstránky www.zmensvojetelo.sk (ďalej len „Webstránka“) ako aj Internetového obchodu. Predávajúci je platcom DPH.

6. Kontaktné údaje Predávajúceho vo vzťahu k Internetovému obchodu sú:
E-mail:  info@zmensvojetelo.sk;

Kontaktné telefónne číslo: :(+421) 915 476 855 v pracovných dňoch v čase medzi 08:00 a 12:00  hod. 

7. Kupujúcim sa rozumie užívateľ Webstránky, resp. každý návštevník Webstránky, ktorý odošle objednávku, uzavrie Kúpnu zmluvu a tým kúpi E-BOOK prostredníctvom Internetového obchodu (ďalej len „Kupujúci”). Kupujúci uznáva elektronickú komunikáciu s Predávajúcim predovšetkým prostredníctvom Internetového obchodu, telefónu a e-mailovej komunikácie. Ak Kupujúci nakupuje v súvislosti s podnikateľskou činnosťou (právnická osoba), uvádza tiež obchodné meno, miesto podnikania alebo sídlo, IČ a DIČ.

8. Obchodné podmienky sa týkajú predaja E-BOOKov v PDF forme (ďalej E-BOOK), prostredníctvom Webstránky. Hlavnou vlastnosťou Služby je, že Kupujúcemu umožňuje zakúpiť si E-BOOK v elektronickej forme cez objednávkový systém odoslaním vyplneného objednávkového formulára. Na Webstránke je uvedený podrobný opis, vrátane ceny.

9.  Orgánom dohľadu je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1.

Čl. II
Informácie o E-BOOKu, cene a dodacích podmienkach

1. Informácie o EBOOKu. Na Webstránke je uvedený popis ponúkaného E-BOOKu vrátane uvedenia toho, čo obsahuje, komu je určený a v akom formáte je poskytovaný. Všetky informácie uvedené na Webstránke sú informatívnej povahy.

2. Služby, ktoré Predávajúci v rámci svojej podnikateľskej činnosti poskytuje, vrátane poskytovaných E-BOOKov, majú len odporúčací charakter. Predávajúci neposkytuje v súvislosti s dodaním E-BOOKu žiadne poradenstvo ohľadne individuálneho zdravotného stavu Kupujúceho a prípadných účinkov jednotlivých cvikov na individuálny zdravotný stav.

Kupujúci sám znáša náklady na pripojenie k sieti internet, ktoré je vyžadované pre objednanie E-BOOKu.

3. Ceny uvedené v Internetovom obchode sú aktuálne platné, konečné, vrátane zodpovedajúcej DPH a obsahujú všetky náklady Predávajúceho, ktoré sú potrebné na dodanie E-BOOKu.

4. E-BOOK ako elektronický obsah bude Kupujúcemu dodaný, resp. sprístupnený až po uhradení celej ceny za objednaný E-BOOK na jeho e-mail uvedený v objednávke. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie ceny za E-BOOK na účet Predávajúceho.

Predávajúci sa zaväzuje dodať, resp. sprístupniť Kupujúcemu E-BOOK najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa pripísania úhrady za E-BOOK na účet Predávajúceho. Sprístupnením sa rozumie technické umožnenie stiahnutia E-BOOKu cez internet prostredníctvom podporovaných zariadení a softvéru.

Digitálny obsah (E-BOOK) je poslaný iba Kupujúcemu, na jeho elektronickú adresu, prípadne sprístupnením linku na miesto, kde je obsah umiestnený. Digitálny obsah k plnej funkčnosti vyžaduje, aby ste mali k dispozícii hardvérové a softvérové vybavenie umožňujúce otvoriť a pracovať s dokumentami vo formáte .pdf. Obsah stiahnite v internetovom prehliadači, pokiaľ bol dodaný formou zaslania linku.

Pre stiahnutie E-BOOKu je potrebné, aby ste boli pripojený k sieti internet s dostatočnou rýchlosťou pripojenia. Za nedostupnosť obsahu v prípade nefunkčnosti, či pomalej rýchlosti vášho internetového pripojenia nezodpovedáme. Webstránka môže byť aktualizovaná bez predchádzajúceho upozornenia.

5. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak, prípadne do platnosti termínu akcie. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na Webstránke Predávajúceho, nie sú vzájomne kombinovateľné, pokiaľ nie je uvedené alebo dohodnuté inak.

Čl. III
Objednávka E-BOOKu

1. Kupujúci potvrdzuje, že odoslaním objednávky akceptuje cenu za Službu, obchodné podmienky a reklamačné podmienky Internetového obchodu.

2. Po odoslaní objednávky bude Kupujúcemu, na e-mailovú adresu uvedenú pri objednávke tovaru zaslaný potvrdzujúci email, ktorým Predávajúci potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Na uvedenú e-mailovú adresu budú Kupujúcemu zaslané všetky ďalšie informácie a doklady ohľadom objednávky predovšetkým: fakturačné údaje Kupujúceho a výslednú cenu za objednávku.

3. Pri potvrdení objednávky bude stanovená celková cena a termín dodania.

4. Pred definitívnym zaslaním objednávky Predávajúci odporúča Kupujúcemu využiť možnosti previesť dôkladnú kontrolu celej objednávky a detailne preštudovať tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky.

Čl. IV
Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy Kupujúceho Predávajúcim vo forme Kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na Internetovom obchode Predávajúceho, a zároveň akceptáciou týchto Obchodných podmienok.

2. Záväzným akceptovaním objednávky je e-mailové potvrdenie Predávajúcim Kupujúcemu o akceptovaní objednávky.

3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii Služby, ktorá je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o Kupujúcom, údaje o Predávajúcom, prípadne aj iné údaje.

4. Kúpnu zmluvu je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ak zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inak.

5. Na e-mailovú adresu Kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

6. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a to odo dňa uzavretia Zmluvy (akceptáciou OP Kupujúcim) až do úplného poskytnutia Služby Predávajúcim.

Čl. V

Zodpovednosť Predávajúceho

1. Predávajúci dodáva Kupujúcemu Službu v obvyklej kvalite pre účel dohodnutý zmluvnými stranami kúpnou zmluvou. Predávajúci nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a v súvislosti so Službou nedáva žiadne garancie zlepšenia zdravotného stavu Kupujúceho.

Čl. VII
Odstúpenie od zmluvy, náhrada nákladov

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je ­poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Čl. VIII
Platobné podmienky

1. Internetový obchod ponúka platbu platobnou kartou pomocou platobnej brány GoPay, kúpna cena sa hradí v eurách.

2. Kúpnu cenu nie je možné uhradiť žiadnymi poukážkami alebo šekmi vydanými akýmkoľvek právnym subjektom.

3. Daňový doklad (faktúra) bude odoslaná elektronicky emailom.

4. Kupujúci odoslaním objednávky zároveň dáva súhlas s elektronickým zasielaním faktúr. Zasielané elektronické faktúry sú vo formáte PDF zabezpečené proti pozmeňovaniu obsahu a spĺňajú všetky náležitosti daňového dokladu.

5. Spoločnosť Yorkie s.r.o. nenesie zodpovednosť za kurzový rozdiel a prípadné bankové poplatky, ktoré si účtuje banka na strane spotrebiteľa, najmä pri uznanej reklamácii a vrátení kúpnej ceny za Službu.

Čl. IX
Dodacie podmienky

1. Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie.

2. Dĺžka dodacej lehoty – v prípade platby online platobnou kartou bude E-BOOK dodaný obratom po vykonaní platby.

Čl. X
Reklamačný poriadok

1. Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne poštou na adrese Predávajúceho alebo elektronickou poštou na e-mailovej adrese info@zmensvojetelo.sk v zákonom stanovenej záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov, pokiaľ zákon neudáva inú záručnú dobu alebo pokiaľ nebolo dohodnuté inak, a začína plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim.

2. Kupujúci je povinný akékoľvek svoje sťažnosti, reklamácie alebo podnety nahlásiť Predávajúcemu bez zbytočného odkladu telefonicky alebo e-mailom na kontaktné údaje uvedené vyššie. Po prehodnotení sťažnosti, reklamácie alebo podnetu Predávajúci oboznámi Kupujúceho s možným riešením problému, resp. s výsledkom prešetrenia. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu Kupujúceho najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie.

Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Predávajúci reklamáciu podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jej odoslania. Návrh Kupujúci podáva príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Subjektom na alternatívne riešenie sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, pre viac informácií: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

Čl. XI
Ochrana a spracovanie osobných údajov

1.Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho výlučne za účelom uzavretia Kúpnej zmluvy a na plnenie svojich záväzkov voči Kupujúcemu vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a to najmä pri vystavení faktúry/daňového dokladu, kontaktovaní Kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručením objednaného tovaru prepravnou spoločnosťou, vybavením reklamácie a registrácie na Internetovom obchode.

2. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať, je založený výlučne na dobrovoľnosti Kupujúceho.

3. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa/adresa dodania, kontaktné telefónne číslo a v prípade, že Kupujúci nakupuje v rámci svojej podnikateľskej činnosti aj obchodné meno, IČO, DIČ/IČ DPH.

4. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na obdobie najviac 3 rokov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou alebo elektronicky. Po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí Predávajúci blokovanie a likvidáciu osobných údajov, ktoré boli predmetom spracúvania bez zbytočného odkladu.

5. Kupujúci môže požiadať o zmenu, obmedzenie spracovania, likvidáciu, výmaz alebo informácie o svojich osobných údajov písomne alebo elektronickou poštou na adrese info@zmensvojetelo.sk

Čl. XII
Licenčné podmienky

1. Ak nie je uvedené inak, E-BOOK je chránený v zmysle príslušných právnych predpisov ako autorské dielo, ku ktorému vykonáva majetkové autorské práva výlučne Predávajúci.

2. Kupujúci nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúcim E-BOOK, alebo akékoľvek iné autorské dielo alebo predmet ochrany duševného vlastníctva dodané v rámci Služby:

– použiť na iné ako osobné (domáce) účely predpokladané Zmluvou, najmä ich nesmie využívať na komerčné účely (t. j. ďalší predaj, prenájom, vypožičanie a pod.);

– zverejniť alebo rozširovať bez ohľadu na spôsob zverejnenia alebo rozširovania;

– poskytnúť tretej osobe, udeliť sublicenciu alebo umožniť ich použitie treťou osobou;

3. Ak Kupujúci poruší povinnosti podľa tohto článku Obchodných podmienok, je Predávajúci oprávnený uplatniť voči Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR (slovom: sto eur) vystavením a doručením faktúry so splatnosťou 30 dní, pričom tým nie je dotknutý prípadný nárok Predávajúceho na náhradu spôsobenej škody.

4. Zakliknutím políčka „Záväzne objednať“ pred odoslaním objednávky dáva Kupujúci najavo svoj súhlas s týmito licenčnými podmienkami a podmienkami používania E-BOOKov.

5. Predávajúci poskytuje Kupujúcemu nevýhradné právo uchovávať si primeraný počet permanentných kópii zakúpeného E-BOOKu, prezerať, používať a zobrazovať E-BOOK neobmedzene, výlučne len pre svoje vlastné, osobné, nekomerčné použitie. E-BOOK bude považovaný za licencovaný Kupujúcemu, ak Predávajúci neurčí inak.


Článok XIII.

Riešenie spotrebiteľských sporov prostredníctvom európskej platformy RSO
V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rovnako aj nároky Predávajúceho voči Kupujúcemu môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Čl. XIV.
Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho. V prípade zmeny obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky Kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej Webstránke predávajúceho.

2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok je aj reklamačný poriadok.

3. Odoslaním objednávky Kupujúci si prečítal obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a porozumel ich zneniu. Kupujúci zároveň odoslaním objednávky udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov podľa čl. XI.
4. Tieto obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 01.10.2023.

5. Tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

6. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, ak to nebude dôvodom k nemožnosti jej uzatvorenia.