Vážený zákazník, aby ste mohli spracovať vašu objednávku, potrebujeme vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

Kto sme?
Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť. Predávajúcim je Spoločnosť Yorkie s.r.o. IČO: 46330631 DIČ: 2023325854 IČ DPH: SK2023325854 zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 28283/V so sídlom Matuškova 14/398 040 11 Košice-Západ (ďalej len „Predávajúci“), ktorý je zároveň prevádzkovateľom Internetovej stránky www.zmensvojetelo.sk (ďalej len „Stránka“) ako aj Internetového obchodu. Predávajúci je platcom DPH.
Aké osobné údaje spracúvame?
Eshop
Aby ste mohli vybaviť vašu objednávku a splnili si všetky zákonné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa pre doručenie, adresa na fakturačné účely, údaje o objednávke, údaje o platbách, kontaktná osoba, tel.č., email
Evidencia reklamácií
Aby sme mohli vybaviť vašu reklamáciu spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa a druh pobytu, adresa pre doručenie, adresa na fakturačné účely, údaje o reklamovanom tovare, číslo bankového účtu, údaje o platbe, spôsob vybavenia reklamácie, tel.č., email, podpis, meno a priezvisko kontaktnej osoby, tel .č. kontaktnej osoby.
Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?
E-shop
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.
Evidencia reklamácií
Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu uplatnenia Vašej reklamácie za účelom jej vybavenia. Vaše
osobné údaje spracúvame na tento účel, z dôvodu plnenia zákonnej povinnosti.
Účtovníctvo
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom splnenia si našich povinností vyplývajúcich z osobitných právnych
predpisov vzťahujúcich sa na agendu účtovníctva.
Referencie
S vašim súhlasom zverejňujeme fotografie, ktoré ste nám poskytli za účelom poskytnutia referencie na náš tovar.
Ako nám môžete dať súhlas?
Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať zakliknutím príslušného checkboxu.
Ako môžete súhlas odvolať?
Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať zaslaním oznámenia na email info@zmensvojetelo.sk
Komu vaše údaje poskytujeme?
Za účelom splnenia si zmluvných povinností poskytujeme vaše osobné údaje dopravcovi.
V prípade reklamácie ich poskytujeme na základe osobitného zákona dopravcovi a dodávateľovi.
Na základe sprostredkovateľskej zmluvy uzatvorenej v súlade s GDPR poskytujeme vaše osobné údaje externej účtovníckej spoločnosti a poskytovateľovi webhostingu a reklamných služieb súvisiacich s webovou stránkou.
Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
Účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov.
Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uchovávajú po dobu vybavenia objednávky a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.
Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.
Vaše osobné údaje spracúvame na marketingové účely dokým svoj súhlas neodvoláte.
Kam prenášame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje neprenášame do žiadnej tretej krajiny.
Nie ste spokojný?
Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na info@zmensvojetelo.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.
Ako spracúvame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania. Vaše osobné údaje sú spracúvané v administrácii web stránky.
Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?
Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Osobné údaje uložené na pracovnom počítači sú zabezpečené heslom. Osobné údaje uložené v administrácii web stránky sú chránené pred tretími osobami.
Aké máte práva?
a) Právo na prístup k údajom
Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.
b) Právo na opravu
Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.
c) Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli; odvoláte svoj súhlas; namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov; spracúvame vaše osobné údaje nezákonne; osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť; ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;
d) Právo na obmedzenie spracúvania
Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť; spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili; vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv; namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.
e) Právo na prenosnosť údajov
Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.
f) Právo namietať
Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch: na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, z dôvodu nášho oprávneného záujmu, vytvárania profilu zákazníka, môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.
Ako môžete tieto práva vykonávať?
S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť zaslaním oznámenia na email info@zmensvojetelo.sk Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme